کنذو تیره

 

کنذو روشن

کنذو طوسی

سنجش

اطلاعات اضافی

glaze

مات ابریشمی

plan

دیجیتال, کالیبره

prominence

فلت

use location

بیرونی, تجاری, هال و پذیرایی