کراره

سنجش

اطلاعات اضافی

glaze

مات ابریشمی

plan

دیجیتال, کالیبره

prominence

فلت

use location

آَشپزخانه, بیرونی, تجاری, سرویس بهداشتی