دیاکو کرم

دیاکو کرم

سنجش

اطلاعات اضافی

رنگ

کرم

glaze

مات

plan

کالیبره

prominence

ساده

use location

اداری, بیرونی, تجاری

type

سرامیک