تیاناطوسی روشن

تیانا طوسی روشن

سنجش

اطلاعات اضافی

رنگ

روشن, طوسی

glaze

مات

plan

کالیبره

prominence

ساده

use location

اداری, بیرونی

type

سرامیک