تراویتا روشن

تراویتا روشن

سنجش

اطلاعات اضافی

رنگ

روشن

glaze

مات ابریشمی

plan

کالیبره

prominence

رستیک

use location

بیرونی, تجاری

type

سرامیک