اطلاعات اضافی

glaze

ترانس

plan

دیجیتال, کالیبره

prominence

رستیک

use location

بیرونی, حیاط