اطلاعات اضافی

رنگ

کرم, کرم تیره, کرم روشن

glaze

ترانس

plan

دیجیتال, روتوکالر

prominence

رستیک, ساده

use location

بیرونی