ایساکو طوسی

ایساکو تیره

ایساکو روشن

دکور تسلا

دکور دیاموند

سنجش

اطلاعات اضافی

رنگ

طوسی

glaze

ترانس

plan

دیجیتال, کالیبره

prominence

رستیک, ساده

use location

بیرونی