امپرادو تیره

امپرادو تیره

امپرادو روشن

سنجش

اطلاعات اضافی

glaze

مات ابریشمی

plan

دیجیتال, کالیبره

prominence

فلت

use location

اداری, بیرونی, تجاری