اطلاعات اضافی

glaze

مات ابریشمی

plan

دیجیتال, کالیبره

prominence

رستیک

use location

آَشپزخانه, حمام, سرویس بهداشتی